Переказ – ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)

Міжнародна організація, яка об’єднує на добровільній основі держави з метою підтримання і зміцнення миру і безпеки, розвитку співробітництва між державами. Утворена з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції – СРСР, СІЛА, Великобританії (Статут вступив у силу 24 жовтня 1945р.). У статуті закріплені принципи міжнародного співробітництва: суверенна рівність усіх членів ООН, вирішення міжнародних конфліктів мирним шляхом; відмова в міжнародних відносинах від загрози силою або її використання; невтручання у внутрішні справи країн світу та ін.

Економічна і науково-технічна діяльність ООН охоплює чотири основні напрямки: 1) глобальні економічні і науково-технічні проблеми; 2) економічне і науково-технічне співробітництво держав з різними суспільним системами; 3) проблеми економічного розвитку країн, що визволились; 4) проблеми регіонального економічного співробітництва.

Головні органи ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Рада з опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат, Економічна і Соціальна Рада, Генеральна Асамблея ООН. Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) і Секретаріат є основними структурними підрозділами в системі міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва в рамках ООН. На початку 1996 р. в ООН входило 185 країн. Центр ООН знаходиться в Нью-Йорку (СІЛА).

Бюджет ООН – збалансована система доходів і витрат. Складається на 2 роки під керівництвом Генерального секретаря, розглядається і затверджується Генеральною Асамблеєю. Рішення про затвердження приймається більшістю в 2/3 голосів держав, представлених на Асамблеї. Основні доходи – обов’язкові внески держав – членів ООН. Інші доходи – добровільні внески, надходження від надання послуг, від продажу друкованих

Видань, марок, сувенірів і т. п. Основні витрати – фінансування оперативних програм з підтримання миру і безпеки, соціально-економічних питань, затрати на утримання апарату, проведення конференцій (242 слова; з довідника)

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Організація Об’єднаних Націй – міжнародна організація.

2. Економічна і науково-технічна діяльність ООН.

3. Головні органи ООН.

4. Бюджет ООН.

3. Лексична робота.

Коаліція – об’єднання, союз, угода держав, партій для досягнення спільної мети.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Соціально-економічний, науково-технічний, антигітлерівсь кий, Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Рада з опіки, Між народний Суд, Секретаріат, Економічна і Соціальна Рада, Гене ральна Асамблея ООН.

5. Питання до тексту.

– Коли була утворена ООН?

– 3 якою метою створювали цю організацію?

– 3 ініціативи яких держав було створено ООН?

– Назвіть чотири основні напрямки діяльності ООН.

– Які головні органи ООН ви знаєте?

– Де розташований центр ООН?

– 3 чого складається бюджет ООН?

– Які заходи фінансує ця організація?

6. Записати абревіатури словами. США, СРСР.

7. Записати числівники словами.

24 жовтня 1945 року, у 2/3 голосів.

8. За складеним планом Переказ – ати текст.Переказ – ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)