МОВА АВТОРА ТА МОВА ДІЙОВИХ ОСІБ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

У казках і оповіданнях письменники описують події, розповідають про героїв (персонажів), про їх вчинки, настрої та почуття. Така мова називається авторською, або мовою автора. Крім того, у тексті виділяються діалоги, які якнайточніше (дослівно) передають розмови, висловлювання двох дійових осіб (персонажів).

У мові персонажів можуть вживатися ненормативні слова – розмовні, діалектні тощо.

Мова дійових осіб і мова автора (оповідача, письменника) у тексті переплітаються, щільно пов’язуються між собою, разом становлячи єдине ціле – художній твір.

I. Знайдіть у тексті оповідання “Грицева шкільна наука” діалоги і почитайте їх, розподіливши ролі. Хтось третій нехай читає слова автора.

II. Випишіть з тексту 3-4 речення авторської мови (мови автора – письменника Івана Франка) і 3-4 речення, що належать Грицеві. Порівняйте їх. Охарактеризуйте мову Гриця.

III. Якою була мова Гриця? Доведіть, що він шепелявив, тобто неправильно вимовляв деякі звуки. Які саме звуки Гриць не вимовляв?

IV. Чому в оповіданні “Грицева шкільна наука” Іван Франко використав діалектні слова?

V. Що називається мовою автора? Наведіть приклади.

VI. Що називається мовою персонажів? Наведіть приклади.

VII. Що називається діалогом? Наведіть приклади. Побудуйте у формі діалогу (запитань і відповідей) розповідь про свою школу.

VIII. Використовуючи рими до слів школа, вчитель, Україна, мова, вчити, малі, солов’їна, землі, коло, ніколи, жити, любити, вміти, спробуйте самі написати декілька рядків вірша українською мовою.


МОВА АВТОРА ТА МОВА ДІЙОВИХ ОСІБ