КАНЦЕЛЯРИЗМИ

Канцеляризмами називають слова та сталі форми словосполучень, вживання яких характерне виключно для норм спілкування, прийнятих офіційно-діловим стилем мовлення. Слово “канцеляризм” стосовно інших стилів мовлення набуває різко негативного забарвлення і звичайно асоціюється не з усією офіційно-діловою лексикою, а з найбільш характерними, свого роду найбільш “бездушними” й “сухими” словосполученнями – кліше, прийнятими в цьому стилі, на зразок: ліжко-місце, людино-година, отоварювання, вжити заходів, довести до відома і т. д. Найчастіше канцеляризми в тексті художніх творів використовуються з метою створення комічного враження в читачів і мовленнєвої характеристики дійових осіб. Наприклад: “Степан… у нас щодня бумаг приносять з поціти по мішку… Микола. Що ж ви з ними робите? Степан. Записуємо у діжурну, а потім у вступающу, списуємо копії. Микола. Навіщо ж то? Степан. А які є бумаги! Ай, ай ай! Особливо як заведеться переріканіє: кому діло треба зробить. Тут один другого бриє так… що аж пальці знать!.. Наш секретар пише: “Прошу не вдаваться в ізлішнюю, обременітельную, безполезную і для Бремені разорітель-ную переліску, ібо 215, 216 і 217 ст. XV тома 11 часті ізданія 1857 года научают, как следует сіє дело направіть”. А нам знову отвічають: “Єслі категоричеські вникнуть в указанниє статьї, то ониє к дєлу не относяться, ібо…” чудесно! Микола. Ти їх, як молитви, знаєш… Степан. Напам’ять заучую…” (І. Карпенко-Карий, “Мартин Бо-руля”); “Сим довожу до Вашего сведения, что моя пьеса пойдет в четверг 19 ноября, каковое число прошу зарубить на носу Лилиши с тем, чтобы Лилиша показывала Вам свой нос ежеминутно” (А. Чехов).КАНЦЕЛЯРИЗМИ